Rosenberg and Parker Of Turkey Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Amaç ve Kapsam:

Rosenberg and Parker of Turkey Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. olarak, (“Rosenberg” ya da “Şirket”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun”) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede Kanun ’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), kişisel verilerin Rosenberg tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması ve saklanması süreçleri ile prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika’da, Rosenberg tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara Kanun ‘da yer alan düzenleme sırasına ve kişisel veriler ile ilgili olarak muteber kabul edilen mantık sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar Rosenberg çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve Rosenberg ile ilişki içinde bulunan diğer kişileri kapsamaktadır.

TANIMLAR:

İşbu Politika’da yer verilen tanımlar aşağıdaki gibidir:

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi,

Alıcı Taraf: Kişisel Verilerin aktarıldığı tarafı,

İlgili Kişi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kanun: 7.4.2016 Tarih, 29677 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Paylaşan Taraf: Kişisel verileri paylaşan tarafı,

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade etmektedir. İşbu kişisel veriler politikamızda tanımı bulunmayan terim ve sözcükler için ilgili mevzuattaki tanımlamalara başvurulacaktır.

 

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi:

 

Tarafımızca kişisel verileriniz otomatik ve otomatik olmayan, fiziki ve dijital ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz şirketimize, şirketimiz çalışanlarına, şirketimizi temsile yetkili kişilere yahut çözüm ortaklarımıza ulaştırılan broşür, kartvizit, her türlü tanıtıcı materyal, hizmet alım talepleri, e-postalar, iş başvuruları, referans mektupları, sözleşmeler, başvuru formlarımız, başta olmak üzere fiziki ve dijital ortamda öncelikle veri sahibinin kendisinden toplanmaktadır. Ancak verileriniz veri sahibinin kendisinden edinilmenin yansıra tarafımıza ulaştırılan taleplerin değerlendirilmesi, taleplere cevap verilmesi, sigorta edilebilirlik durumunun tespiti, referans maksatları ile de organlarında yer aldığınız tüzel kişiler tarafından, taleplerinizi doğrudan yönelttiğiniz ancak talebinizin yerine getirilmesi için bizimle çalışma yapılması gerektiği durumlarda talebi yönelttiğiniz kişi tarafından, çözüm ortaklarımızdan da toplayabilmekteyiz. Bu edinme yöntemlerinde edindiğimiz verinin hassasiyetinin farkında olarak kanuna, kişisel veriler politikamıza ve rızanıza tabi olarak verilerin toplanmasına ve tarafımıza aktarılmasına özen göstermekteyiz.

Tarafımızca kişisel verileriniz yapılacak sigortacılık işlemlerinde aracılık etmek münasebeti ile toplanmakta olup bu verileriniz kanundaki istisnalar arasında yer alan bir sözleşmenin kurulması yahut icra edilmesi için kaçınılmaz gereklilik olması sebebi ile toplanmaktadır.

Ayrıca kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar için de toplanabilmekte, yasal ve işlemin gerektirdiği süreler süresince saklanabilmekte, otomatik yahut otomatik olmayan yollar ile işlenebilmekte ve zaruri haller durumunda bu politika kapsamında 3. Kişilere aktarılabilmektedir.

 

Bu amaçları şöyle listeleyebiliriz:

 

 • Veri sahibi ile iletişim kurmak ve iletişimleri sürdürmek;
 • Tarafımıza yönelttiğiniz bir hizmet talebinin var olduğu durumlarda, başvurunuzun tamamlanması, talep edilen hizmete uygunluğunun değerlendirilmesi, hizmetin verilmesi ve idamesi ve bu hizmetin yenilenmesi süreçlerinde size yardım etmek;
 • Başvurular, hesaplar ve diğer hizmetler ile ilgili tarafımıza yönelttiğiniz bilgi taleplerinizi değerlendirmek ve yanıtlamak;
 • Ortaya çıkabilecek hizmet ihtiyaçlarınıza yönelik tavsiyelerde bulunmak;
 • Aynı toplulukta yer aldığımız şirketlerin ve çözüm ortaklarımızın, kendileri tarafından sunulan belirli ürün veya hizmetleri size bildirmelerine imkân sağlamak;
 • İşlemleri hizmet sağlayıcılar aracılığıyla gerçekleştirmek;
 • İlgili birliğin bir üyesi olmak suretiyle sigorta teminatı alan müşteriler / katılımcılar için bu birliklerle paylaşmak;
 • Ortak pazarlama sözleşmelerimiz bulunan finansal kuruluşlar ve diğer organizasyonlarla paylaşmak;
 • Yasal, güvenlik, prosesleme ve mevzuat koşullarını sağlamak;
 • Suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi mevzuatı kapsamında alınacak önlemlere, dolandırıcılığa, şüpheli veya diğer yasadışı faaliyetlere karşı koruma sağlamak ve
 • Websitelerimizin ve işletmemizin analizi için kullanılmak üzere istatistikler oluşturmak.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Şartları:

 

 • Kişisel verileriniz taleplerinizin karşılanması,
 • Sigorta poliçeleri için teklif alınabilmesi ve sigorta edilebilirlik durumunuzun değerlendirilmesi,
 • İşe Alım / İstihdam Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanlar İçin Hak ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası,
 • Çalışanların Performans Değerlendirme Süreçlerinin Planlanması ve İcrası,
 • Personel Çıkış İşlemlerinin Planlanması ve İcrası,
 • İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,
 • Hukuk İşlerinin Takibi, Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini,
 • Çalışan Memnuniyetinin ve/veya Bağlılığı Süreçlerinin Planlanması ve İcrası,
 • Satış ve Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Otomatik Proses İşlerinin Yürütülmesi,
 • Şirket Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,
 • Global Raporlama Faaliyetlerimiz, Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,
 • Hasar Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,
 • İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası,
 • Çalışanların Eğitim ve Gelişim Süreçlerinin Planlanması ve Yürütülmesi,
 • Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası,
 • Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini,
 • Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi ve/veya Denetimi,
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası,
 • Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması,
 • Müşteri İletişim Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Tahsilat Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası,
 • Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi,
 • Komisyon İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Ürün ve Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası,
 • Çalışanların Bireysel Emeklilik Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mutabakat Süreçlerinin Yürütülmesi,

ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Veri Sahibi ’nin verdiği yetki ile yetki verilen iş kapsamında ve Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği 15. ve 17. maddelerinde brokerlik faaliyetleri olarak belirtilen, sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmek ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, danışmanlık ve risk yönetimi hizmetlerinin, Kefalet Sigortası aracılığı işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan işleme durumları maksatları ile fiziki ve dijital ortamlarda işlenmektedir.

 

İstisnalar;

Kanunda tanınmış olan istisnalar haricinde tarafımızca kişisel veriler ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle işlenmektedir. Kanunda tanınmış olan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler tarafımızca işlenebilmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Özel Nitelikte Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Tarafımızca toplanması, işlenmesi, saklanması ve aktarılması ayrımcılığa sebebiyet veren yahut kişiler için daha özel kabul edilen özel nitelikteki kişisel verileriniz zorunlu olmadığı sürece şirketimizce toplanmamakta, işlenmemekte, saklanmamakta, yurt içinde ve yurtdışında aktarılmamaktadır. Ancak kanunda yer alan istisnalar ve zorunluluk hallerinde özel nitelikteki kişisel verileriniz toplanabilmekte, işlenebilmekte, aktarılabilmekte ve saklanabilmektedir. Her hâlükârda sağlık ve cinsel hayata ilişkin olan özel nitelikteki kişisel verileriniz açık rızanız dışında işlenmemekte, toplanmamakta aktarılmamakta ve saklanmamaktadır. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan amaçlar dâhilinde ve sır saklama yükümlülüğü altındaki kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

 

 

Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Kişilere Aktarılması:

Kişisel verileriniz yurtiçinde sigorta poliçelerinizin tanzimi, poliçeleriniz üzerindeki işlemler, değişiklikler, değerlendirmeler, poliçe talebinizin değerlendirilebilmesi için kişisel verileriniz konusunda veri politikamızdaki ilkeler çerçevesinde kalmayı taahhüt etmiş ve kişisel verilerinizi başkaca bir amaç ile kullanmayacak 3. Kişilere aktarabilmekteyiz.

Bilgileri aktardığımız üçüncü kişiler, kanuna ve akdi taahhütlere istinaden size ait Kişisel Bilgileri gizli tutmakla ve bunları, makul bir kişinin yürürlükteki bütün mevzuatlara uygun olarak mevcut şartlar altında uygun göreceği amaçlar için kullanmakla ve ifşa etmekle yükümlüdür.

 

Tarafımızca, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK ‘da düzenlenen şartlara özenle uyulmaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, Rosenberg tarafından veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Şartları ile Özel Nitelikte Kişisel Verilerin İşlenmesi başlıklarında belirtilmiş istisnaların varlığı halinde kişisel veriler veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması:

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin olarak, Kanun’un 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da kişisel veriler yurt dışına aktarılabilecektir. Aktarım yapılacak olan ülkenin, Kurul tarafındanbelirlenecek olan yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında yer almaması durumunda, ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen tarafından yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edilmesi şartı ile veri aktarımı yapılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Saklanması:

Tarafımızca her ne yoldan olursa olsun elde edilen kişisel veriler, ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, tarafımızca kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK ve GDPR başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. İlgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya saklanması zorunlu tutulan haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, tarafımızca İşbu Politika ’ya uygun olarak re ’sen yahut veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin çeşitli yöntemler vasıtasıyla yok edilmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir. Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin bulunduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin ve ticaret kanununda yer alan ticari defter ve bilgileri saklama yükümlülüğü süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı veya saklama yükümlülüğü süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

 

 

 

 

Rosenberg Aydınlatma Yükümlülüğü:

 

Kişisel verilerin veri sahibinden elde edilmediği durumlarda kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, kişisel veriler veri sahibi ile iletişim amacıyla kullanılıyorsa en geç veri sahibiyle ilk iletişim kurulduğunda, kişisel verilerin aktarılacak olması durumunda ise en geç kişisel verilerin aktarılacağı esnada aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekteyiz.

 

Veri Sahibinin Hakları:

 

İşlediğimiz kişisel verilerinizi ve verilerinizin işlenme şartları ile alakalı olarak aşağıdaki şartlarda tarafımıza başvurabilir, bilgi belge isteyebilir ve aşağıda yer alan diğer haklarınızı kullanabilirsiniz. Verileriniz üzerinde talepte bulunabileceğiniz haklarınız şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması halinde yapılan işlemler kanunun 28. Maddesinin II. Fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında işlem görecektir. Bu istisnalar kapsamında talepleriniz eğer kanunda yer alan yükümlülüğümüze aykırı bir durum oluşturacak ise, kısmen ya da tamamen yerine getirilmeyebilecektir.

 

Verileriniz için bize 0212 909 3214 numaralı telefon hattı üzerinden infotr@suretybond.com adresi üzerinden rptsigortabrokerlik@hs01.kep.tr olan kep adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Şirketimiz merkezine posta yolu ile (Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. Oto çıkmazı Sok. No:4 D:72 Şişli/İstanbul) adresinden taleplerinizi iletebilirsiniz. Talepleri iletmeniz durumunda kimliğinizin tespiti için kişisel verilerinize ilişkin sorular sorulabilecek ve kimlik doğrulaması yapılabilecektir. 3. Kişiler usulüne uygun verilmiş bir vekaletname sunmadıkları sürece kişisel verilere ilişkin bilgi ve belge alamayacak ayrıca kişisel veriler ile alakalı olarak talepleri karşılanmayacaktır. Kişisel verileriniz ile alakalı olarak tarafımıza yönelttiğiniz talepleriniz şirketimiz operasyonu ve talebinizin mahiyetine göre sonuçlandırılabileceği en kısa sürede kural olarak ücretsiz yerine getirilecektir.

 

Veri Güvenliği için Alınan Tedbirler:

 

Tarafımızca, Kanun ‘un 12(1). Maddesi kapsamında kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

 

İşbu kişisel veriler politikamız en son 01.10.2020 tarihinde güncellenmiş olup en güncel metin için Web Sitemizde yer alan kişisel veriler politikamızı inceleyebilirsiniz. Kişisel veriler dışında kalan ticari, finansal, istatistiki verileriniz dahil olmak üzere tarafımıza aktardığınız verileriniz ticari sır kapsamında değerlendirilecek olup en az şirketimiz ticari sırları için gösterdiğimiz özen ile saklanmakta ve işlenmektedir. Kişisel veri sayılmayan veriler için veri aktarımı sırasında gizlilik sözleşmeleri ile verilerinizin güvenliğini sağlamaktayız.