KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni Rosenberg and Parker of Turkey Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.suretybond.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Rosenberg olarak kişisel verilerinizi; ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin oluşturulması ve sunulması ile ilgili gerekli işlerin yürütülmesi, menfaat sahiplerinin taleplerinin karşılanması, sigorta poliçesi temini, reasürans ve koasürans süreçlerinin yürütülmesi, Broker Yönetmeliği başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması, hukuki işlerin yürütülmesi, onayınız halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, kişiselleştirilmiş tekliflerin sunulması ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, Şirket faaliyetleri kapsamında gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi ile raporlama ve incelemelerin yapılması, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi amaçları kapsamında işlemekteyiz.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde sigorta şirketleri, yetkili acente veya brokerlar, eksperler, reasürörler, asistans şirketler, tedarikçiler, aktüerler, bankalar/finansman şirketler ve vekalet içerisinde bulunduğumuz kişilere aktarabilmektedir. Bununla beraber, kişisel verileriniz mevzuattan kaynaklı hukuki yükümlülüklerimizin gereği olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz otomatik ve otomatik olmayan, fiziki ve dijital ortamda toplanabilmektedir. Aşağıdaki istisnalar haricinde tarafımızca kişisel veriler ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle işlenmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak bize iletebilirsiniz. Bu doğrultuda ilgili kişilerin;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakları bulunmaktadır.

Şirketimizce kişisel verilerinizin işlenme şartları, verdiğiniz rızaların geri alınması, rızalarınızda güncellemelerin yapılması, verilerinizin işlenmesinin durdurulması, verilerinizin silinmesi, verilerinizin yok edilmesi talepleriniz için infotr@suretybond.com e-posta adresimiz üzerinden tarafımızla iletişime geçebilir, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği dahil olmak üzere kişisel verileriniz ile ilgili bilgi taleplerinizi yöneltebilirsiniz. Bu kapsamda usulüne uygun olarak iletilen talepler tarafımızca en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.