KEFALET SİGORTASI

Bir şirketin yükümlülüklerini teminat altına alan bir garanti sözleşmesidir. Kefalet Sigortası, sigorta şirketleri tarafından (Sigortacı), Kefalet Sigortası talebinde bulunan şirkete (Yüklenici) kapsamlı bir risk analizi sürecinden sonra verilir. Kefalet Sigortası’nın risk analizi, bankaların kredilendirme süreçleri ile birçok benzerlik taşır. Bu kapsamda; şirketin finansal ve operasyonel yapısı, geçmiş tecrübeleri ve söz konusu yükümlülük detaylı incelenir. Bu analiz sonucu uygun görülürse, Kefalet Senedi işverene (Lehdar) sunulur. Bu senet ile sigortacı, yükleniciye kefil olmuş olur.

Yükümlülüklerinin çeşitlerine göre, pek çok teminat türü vardır. Bunlardan bazıları:

Avans Ödeme Teminatı: Bir ihale, proje ya da mal ve hizmet ticareti kapsamında avans ödeme alan tarafın, lehdara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve avansın geri ödenmemesi riskine karşı teminat sağlar.

İmalat / Bakım / Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi iş performansının iş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.

İhaleye Katılım (Geçici Teminat) Teminatı: Yüklenicinin ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihaleyi kazanması halinde sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçmesi, ihale kapsamında sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.

Ödeme Teminatı: Tüm taşeronlara ve işçilere yapılacak ödemelerin yapılmamasına karşı teminat sağlar.

Gümrük Teminatı: Yetkili gümrük idarelerinin lehdar olarak yer aldığı, gümrükleme işleminden doğan vergilerin ödeneceğine dair teminat sağlayan Kefalet Sigortası türüdür.

Performans Teminatı: Yüklenicinin yükümlülüklerini iş anlaşmasında belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar.

Türkiye’de, 2014 Şubat ayında yayınlanan Genel Şartları ile uygulamaya giren Kefalet Sigortası, uzun yıllardır yurt dışındaki şirketlerin çeşitli ihtiyaçları için kullanılmaktadır.

Kefalet Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.